Διαχείριση Διεθνών μεταφορών & Ναυτικών πρακτορείων

Tο προϊόν εν συντομία : Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εταιριών Διεθνών Μεταφορών (Οδικό , Αεροπορικό, Ναυτιλιακό), Αποθηκών Τρίτων και Διαχείρισης Container.Ένα δυναμικό εργαλείο διαχείρισης όλων των καθημερινών εργασιών και παραστατικών που απαιτούνται στις εταιρίες διεθνών μεταφορών

To ΕRP ERMIS TRANSPORT αποτελεί την σύγχρονη επιχειρηματική λύση που καλύπτει όλες τις φορολογικές, διαχειριστικές και πληροφοριακές λειτουργίες μιας επιχείρησης Διεθνών Μεταφορών.

To ΕRP ERMIS TRANSPORT ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα στον τρόπο επαφής με τους χρήστες σχεδιασμένο με αντικειμενοστραφή μεθοδολογία (Object Oriented) βασισμένο στους διεθνείς κανόνες ISO – 9001:2000 ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες , χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική Client / Server , αξιοποιεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως η RDBMS ORACLE και συνεργάζεται με το MS Office για δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων.

ΦΙΛΙΚΟ , ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ

To ΕRP ERMIS  TRANSPORT παρέχει παραθυρική τεχνολογία (υποστήριξη message broadcasting), Drug and drop functions , On line help , Drill down-up  αναζητήσεις,  Document relations , ενιαίο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες (Windows Desktop), και  υποστήριξη 3 rd  party  application execution (excel , word, outlook , crystal reports)

Μέσα από το δυναμικό σύστημα Reporting που διαθέτει οι χρήστες  έχουν την δυνατότητα για άμεση και γρήγορη δημιουργία Reports καθώς και για την εξαγωγή τους και περαιτέρω επεξεργασία τους σε user-defined export data management μορφές όπως xls, ascii, doc, pdf, html, με αυτόματη μορφοποίηση  ανά τύπο αρχείου εξαγωγής ή χρήση reporting tools για εξαγωγή charts , bars, pies κλπ. Η ευκολία στη χρήση και ο μικρός χρόνος εκμάθησης με την διαθεσιμότητα της πληροφόρησης με υποστήριξη OLAP (On Line Analytical Process) αποτελούν τα δυνατά σημεία του.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Διαχείριση Οικονομικών 

 Γενική – Αναλυτική – Λογιστική , Πάγια και Αποσβέσεις
Αξιόγραφα , Προϋπολογισμός Εσόδων – Δαπανών , Cash flow
Υποστήριξη Ομίλου , Απαιτήσεις ΚΒΣ, Λογικοί Έλεγχοι για ορθή καταχώριση Λογιστικής, 
Άρθρα εγγραφών μισθοδοσίας, Αυτόματα άρθρα κλπ

Διεθνείς Μεταφορές - Ναυτιλιακό Πρακτορείο

Οδικό , Αεροπορικό, Ναυτιλιακό
Αποθήκες Τρίτων και Μαζικές Τιμολογήσεις
Δρομολόγηση
Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι (Βάσει Αποστάσεως , Αποθηκεύτρων, Συμφωνίας κλπ) 
Ταξίδια , Μερίδες , Αποστολές, Τιμολογήσεις
Stations, Ports, Airports, shipLines, Airlines
Φορτωτικές,Bono, Groupage – Εμφορτα –LCL-FCL
Agents, Consignees, Notifies, Coloaders, Shippers
Handling, Booking, Operator
Manifests, Δηλωτικά, Διατακτικές, Βιβλίο πλοίου, Βεβαιώσεις
Ηλεκτρονικά Έντυπα, EDI

Διαχείριση Container
Tαυτότητα, Κινήσεις, Ιστορικό, Περιεχόμενα, Ιχνηλασιμότητα κλπ

Οικονομική Ανάλυση

Report Statistics Generator, Οικονομικές Καταστάσεις, Ενιαίοι Ισολογισμοί, User Defined 
Economic Formulas, Financial Consolidation, Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, 
Αριθμοδείκτες, Δυνατότητα κατάρτισης φορολογικής δήλωσης

Διαχείριση Συστήματος 
Προσβάσεις Χρηστών – Ασφάλεια Χρήσης Εφαρμογών
Ιχνηλασιμότητα (Traceability) κινήσεων 

Δυνατά Σημεία  

Ολοκληρωμένο Σύστημα με Εξειδίκευση
Παραμετρικότητα
Ευκολία Χρήσης
Κοινό Περιβάλλον
Διαχείριση Bono , EDI
Μαζικές Κινήσεις (Τιμολογήσεις Τρίτων, Φορτωτικές Επιμερισμός Κόστους Groupage)

Διαχρονικότητα Λύσεως
Η LAVISOFT Συστήματα Πληροφορικής αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αμιγώς παραγωγικές μονάδες ανάπτυξη λογισμικού τετάρτης γενεάς στην Ελλάδα με ιστορία 20 ετών στο χώρο της εξυπηρέτησης και υποστήριξης εταιρικών λύσεων με στόχο την διαχρονική σχέση με τους πελάτες.