Roster MaSter

Το Roster MaSter αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών του προσωπικού (Rostering).

Χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον χρήστη (ανάγκες σε προσωπικό ανά Τμήμα, Θέση εργασίας και βάρδια, προτιμήσεις των εργαζομένων, κανόνες εργατικής νομοθεσίας κλπ), μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα βαρδιών που θα ακολουθήσει κάθε εργαζόμενος για το οριζόμενο διάστημα, δηλαδή το ωράριο και την θέση εργασίας που θα εργαστεί ο εργαζόμενος για κάθε ημέρα και τις ειδικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει.

Το Roster MaSter, συνεργάζεται στενά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον προγραμματισμό των βαρδιών και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις παραπάνω λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιμοποιεί Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής (Microsoft SQL Server, Oracle).

Σύντομη Περιγραφή

Για να καταφέρει το Roster Master να δημιουργήσει την απαραίτητη πληροφορία (σε ποιο ωράριο θα εργασθεί κάθε εργαζόμενος και σε ποια θέση για κάθε ημερομηνία), θα πρέπει ο χρήστης να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών και κανόνων. 
 
Κατ' αρχήν, ορίζονται από τον χρήστη οι ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας σε προσωπικό για κάθε τμήμα και για κάθε ωράριο ξεχωριστά και ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας (πχ Καθημερινές, Ειδικές Ημερομηνίες), μέσω της δημιουργίας αντίστοιχων Πρότυπων Ημερήσιων Πλάνων Εργασίας. Έτσι, μπορούν να ορισθούν ξεχωριστά Πρότυπα Ημερήσια Πλάνα πχ για Δευτέρα, Τρίτη κλπ, Σάββατο, Κυριακή, Αργίες, Παραμονές Αργιών, συγκεκριμένες Ημερομηνίες στις οποίες απαιτείται αυξημένο προσωπικό κλπ).

Στη συνέχεια, σε κάθε συγκεκριμένη ημερομηνία, ο χρήστης μπορεί να αντιστοιχίσει ένα Πρότυπο Ημερήσιο Πλάνο, με μαζικό τρόπο.

Μέσω ειδικών οθονών, μπορεί εύκολα ο χρήστης να καταχωρήσει την διαθεσιμότητα κάθε εργαζόμενου (επιθυμίες και προτιμήσεις) για κάθε ημέρα του μήνα (πχ σε ποιές ημέρες προτιμά να πάρει ρεπό ή άδεια, ποιές ημέρες και ποιές ώρες επιθυμεί να εργασθεί κλπ).

Επίσης, κάθε εργαζόμενος μπορεί (προαιρετικά) να ακολουθεί μία συγκεκριμένη σειρά (κυκλικότητα) εβδομαδιαίων ωραρίων. Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, αν αυτές είναι περισσότερες από μία.

Με βάση τα παραπάνω, μπορούν να δημιουργηθούν από τον χρήστη τα «Σενάρια», όπως τα ονομάζει η εφαρμογή, που περιγράφουν αυτήν ακριβώς την επαναληπτικότητα σε ωράριο και θέση εργασίας σε επίπεδο εβδομάδας.

Κατόπιν, αντιστοιχίζεται κάθε εργαζόμενος με ένα σενάριο για τα ωράρια και ένα για τις θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι υπάρχει κατάσταση (report), μέσω της οποίας μπορούμε να ελέγξουμε, σε επίπεδο εβδομάδας, τις βάρδιες που έχουν υπολογιστεί σε σχέση και με τις ανάγκες που ήδη έχουμε καταχωρήσει.

Σε περίπτωση έλλειψης ή πλεονάσματος προσωπικού  (πχ λόγω αδειών που λαμβάνει υπόψη του το πρόγραμμα), υπάρχει η δυνατότητα, με ευθύνη του χειριστή, να μεταβληθεί το πρόγραμμα για κάποιον εργαζόμενο.

Λειτουργικές δυνατότητες

Χρησιμοποιεί άμεσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που υπάρχουν  στο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Time Master και αφορούν στοιχεία Εργαζομένων, Αργίες, Ωράρια, Άδειες-Ασθένειες Εργαζομένων κλπ, χωρίς να απαιτείται επανακαταχώρησή τους.
Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού Πρότυπων Ημερήσιων Πλάνων Εργασίας (πχ για Δευτέρα, Τρίτη, ... κλπ, Σάββατο, Κυριακή, Αργίες, Παραμονές Αργιών, συγκεκριμένες Ημερομηνίες που γίνονται events κλπ.
Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού εργασιακών κανόνων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία (πχ Ημέρα έναρξης εργασιακής εβδομάδας, Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων ημερών εργασίας ανά εβδομάδα, Πλήθος ρεπό ανά εβδομάδα, Πλήθος ρεπό Κυριακής, Ελάχιστη διάρκεια ανάπαυσης σε ώρες μεταξύ διαδοχικών βαρδιών κλπ)
Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού της έννοιας "Κέντρο Εργασίας" ανά Εταιρία. Έτσι, πχ για μία Εταιρία, σαν Κέντρο Εργασίας, μπορεί να ορισθεί το "σύνθετο" πεδίο : Υποκατάστημα + Κτίριο + Τμήμα
Δυνατότητα καθορισμού όλων των "Θέσεων Εργασίας" Βαρδιών (Job Positions) που ισχύουν για κάθε Κέντρο Εργασίας
Δυνατότητα καθορισμού βαρδιών (ωραρίων) ανά Κέντρο Εργασίας
Δυνατότητα καθορισμού των αναγκών σε προσωπικό ανά Θέση Εργασίας, για κάθε Κέντρο Εργασίας και Βάρδια (Ωράριο), για κάθε ημέρα ξεχωριστά, με εύκολο και γρήγορο τρόπο, μέσω αντιστοίχισης με ένα Πρότυπο Ημερήσιο Πλάνο (Staffing Requirements).
Δυνατότητα καθορισμού (προαιρετικά) "Σεναρίων" Ωραρίων για Καθημερινές και Ειδικές Ημερομηνίες, μέσω των οποίων ορίζεται η κυκλικότητα των βαρδιών των Εργαζομένων σε ότι αφορά τα Ωράρια Εργασίας.
Δυνατότητα καθορισμού (προαιρετικά) "Σεναρίων" Θέσεων Εργασίας, μέσω των οποίων ορίζεται η κυκλικότητα των βαρδιών των Εργαζομένων σε ότι αφορά τις Θέσεις Εργασίας.
Καθορισμός Σεναρίων Εργασίας Εργαζομένων (αντιστοίχιση κάθε Εργαζομένου σε συγκεκριμένα "Σενάρια" κυκλικότητας Ωραρίων και Θέσεων Εργασίας, για Καθημερινές και Ειδικές Ημερομηνίες).
Κατάσταση Ελέγχου Αναγκών σε Προσωπικό και αντίστοιχης διαθεσιμότητας των Εργαζομένων, για τον εντοπισμό ελλείψεων σε προσωπικό (πχ βάρδιες που δεν θα είναι δυνατόν να καλυφθούν πλήρως από τον αυτόματο προγραμματισμό με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί).
Αυτόματος Προγραμματισμός των εργαζομένων σε βάρδιες, με βάση όλες τις παραπάνω πληροφορίες (ανάγκες σε προσωπικό ανά βάρδια, προτιμήσεις εργαζομένων, άδειες-απουσίες, αργίες κλπ).
Δυνατότητα τροποποίησης - συμπλήρωσης του προγράμματος εργασίας με Rule Bending (παράκαμψη περιορισμών πχ προτιμήσεων εργαζομένων για την συμπλήρωση των κενών).
Πλήρης διαχείριση των Βαρδιών προσωπικού κατά Ημερομηνία ή κατά Εργαζόμενο
Ενημέρωση της εφαρμογής Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού Time MaSter, με το τελικό μηνιαίο Πρόγραμμα Εργασίας.
Έκδοση των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων, όπως  :

  • Διαθεσιμότητες εργαζομένων
  • Ημερήσιο Πρόγραμμα ανά Κέντρο Εργασίας
  • Μηνιαίο διάγραμμα βαρδιών ανά Κέντρο Εργασίας (Κατάσταση για την Επιθεώρηση Εργασίας)
  • Πρόγραμμα Βαρδιών ανά Εργαζόμενο
  • Καταστάσεις Ελέγχου (ελλείψεις, πλεονάζον προσωπικό κλπ)
  • Κατάσταση Ωρών ανά Κέντρο Εργασίας