LVS QCS

Το λογισμικό QCS  (Quality  Control  System) απευθύνεται για χρήση σε τεχνικούς υπευθύνους εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας ή ανεξάρτητων εργαστηρίων.
 
Σαν αντικείμενο έχει τις φυσικοχημικές δοκιμές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, αποβλήτων, τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κα.
 
Παρέχει ουσιαστική βοήθεια γιατί μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την αναζήτηση στοιχείων, σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών αναλύσεων. 

Εξασφαλίζει συμβατότητα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 σε ότι αφορά την αποδοχή των αιτήσεων ανάλυσης, την τήρηση αρχείων, τις εκθέσεις δοκιμών και την ιχνηλασιμότητα της διεργασίας σε υλικά, εξοπλισμό, προσωπικό.
 
Παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού, αναζήτησης και παρουσίασης των δεδομένων σε πολλαπλές εκτυπώσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που είναι χρήσιμες για την στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων από το εργαστήριο και τους πελάτες του.
 
Το QCS είναι ελληνικό προϊόν, αναπτύχθηκε από τη Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής, ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και έρχεται να καλύψει τον ευαίσθητο χώρο του ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγική αλυσίδα κάθε μορφής εταιρίας

Στοιχεία πελατών
Πελάτες , Θέσεις , Σημεία δειγματοληψίας , Κατάταξη σε δρομολόγια
 
Δείγματα
Καταχώρηση σε ομάδες , Αυτόματη κωδικοποίηση , Κατάταξη σε κατηγορίες
 
Μεθοδολογία
Αναφορά στην πρότυπη μέθοδο , Ομαδοποίηση , Δημιουργία πακέτων ανάλυσης
 
Αποτελέσματα
Αυτόματη μορφοποίηση ανάλογα με την παράμετρο (εκθετική, αριθμητική, παρουσία? απουσία).
 
Όρια
Λειτουργική χρήση των ορίων ανίχνευσης, ποσοτικοποίησης, νομοθετημένων ορίων και προδιαγραφών για την αξιολόγηση και αναφορά των αποτελεσμάτων.
 
Πιστοποιητικά αναλύσεων
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17025.
 
Εκτυπώσεις
Βιβλίο δειγμάτων , Ετικέτες δειγμάτων
 
Στατιστικά
Πλήθος δειγμάτων & αναλύσεων , Αποτελέσματα ανά πελάτη , Αποτελέσματα ανά θέση
Αποτελέσματα ανά ημερομηνία.
 
Ασφάλεια δεδομένων
Η λήψη αρχείων ασφάλειας (back-up) γίνεται πλέον εύκολη. Δεν υπάρχουν  διασκορπισμένα αρχεία σε διαφόρους υπολογιστές, σε ένα αρχείο ασφάλειας περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα του εργαστηρίου.
 
Πρόσβαση
Η πλήρης πρόσβαση στους πίνακες, την λειτουργία σχεδίασης και τον κώδικα είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απόρρητος. Μόνον ο διαχειριστής του συστήματος έχει πρόσβαση στον κωδικό.
 
Ιχνηλασιμότητα διεργασιών
Διασφαλίζει την ιχνηλάτηση της διαδικασίας ανάλυσης σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα, ανασκόπηση συμβάσεων και έγκριση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17025.
 
Παραμετροποίηση
Η εφαρμογή είναι παραμετροποιημένη ώστε να προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα μορφοποίησης των εκτυπώσεων και ευέλικτα εργαλεία αναζήτησης.  
 
Δικτυακή Λειτουργία
Η βάση λειτουργεί αυτόνομα ή σε δίκτυο. Για την δικτυακή λειτουργία η βάση εγκαθίσταται σε έναν από του υπολογιστές του δικτύου, ή στον server. Οι χρήστες ανακαλούν την βάση μέσα από το δίκτυο. Πολλοί χρήστες μπορούν να είναι συνδεδεμένοι και να καταχωρούν ή να επεξεργάζονται στοιχεία ταυτόχρονα.
 
Απαιτήσεις Η/Υ Χρηστών
Λειτουργικό Windows 2000 ή νεώτερο και σχεσιακή βάση δεδομένων Oracle RDBMS ή MS SQL για standalone installation.
 
Απαιτήσεις Server
Σε περίπτωση δικτυακής εγκατάστασης απαιτείται η ύπαρξη MS Windows 2000 server ή νεότερου και Οracle RDBMS ή ΜS SQL Server.
 
Εργαλεία Ανάπτυξης & Τεχνολογίες 
To QCS ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά τον τρόπο επαφής με τους χρήστες, είναι σχεδιασμένο σε DELPHI χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφή μεθοδολογία (Object Oriented), βασίζεται στους διεθνής κανόνες ISO-9001:2000, ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική client server.

Το λογισμικό QCS  (Quality  Control  System) απευθύνεται για χρήση σε τεχνικούς υπευθύνους εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας ή ανεξάρτητων εργαστηρίων.
 
Σαν αντικείμενο έχει τις φυσικοχημικές δοκιμές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερών, αποβλήτων, τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, απορρυπαντικών, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων κα.
 
Παρέχει ουσιαστική βοήθεια γιατί μειώνει σημαντικά τον χρόνο για την αναζήτηση στοιχείων, σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών αναλύσεων. 

Εξασφαλίζει συμβατότητα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 σε ότι αφορά την αποδοχή των αιτήσεων ανάλυσης, την τήρηση αρχείων, τις εκθέσεις δοκιμών και την ιχνηλασιμότητα της διεργασίας σε υλικά, εξοπλισμό, προσωπικό.
 
Παρέχει την δυνατότητα συνδυασμού, αναζήτησης και παρουσίασης των δεδομένων σε πολλαπλές εκτυπώσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που είναι χρήσιμες για την στατιστική αξιολόγηση των δεδομένων από το εργαστήριο και τους πελάτες του.
 
Το QCS είναι ελληνικό προϊόν, αναπτύχθηκε από τη Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής, ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και έρχεται να καλύψει τον ευαίσθητο χώρο του ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγική αλυσίδα κάθε μορφής εταιρίας

Στοιχεία πελατών
Πελάτες , Θέσεις , Σημεία δειγματοληψίας , Κατάταξη σε δρομολόγια
 
Δείγματα
Καταχώρηση σε ομάδες , Αυτόματη κωδικοποίηση , Κατάταξη σε κατηγορίες
 
Μεθοδολογία
Αναφορά στην πρότυπη μέθοδο , Ομαδοποίηση , Δημιουργία πακέτων ανάλυσης
 
Αποτελέσματα
Αυτόματη μορφοποίηση ανάλογα με την παράμετρο (εκθετική, αριθμητική, παρουσία? απουσία).
 
Όρια
Λειτουργική χρήση των ορίων ανίχνευσης, ποσοτικοποίησης, νομοθετημένων ορίων και προδιαγραφών για την αξιολόγηση και αναφορά των αποτελεσμάτων.
 
Πιστοποιητικά αναλύσεων
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17025.
 
Εκτυπώσεις
Βιβλίο δειγμάτων , Ετικέτες δειγμάτων
 
Στατιστικά
Πλήθος δειγμάτων & αναλύσεων , Αποτελέσματα ανά πελάτη , Αποτελέσματα ανά θέση
Αποτελέσματα ανά ημερομηνία.
 
Ασφάλεια δεδομένων
Η λήψη αρχείων ασφάλειας (back-up) γίνεται πλέον εύκολη. Δεν υπάρχουν  διασκορπισμένα αρχεία σε διαφόρους υπολογιστές, σε ένα αρχείο ασφάλειας περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα του εργαστηρίου.
 
Πρόσβαση
Η πλήρης πρόσβαση στους πίνακες, την λειτουργία σχεδίασης και τον κώδικα είναι προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης είναι απόρρητος. Μόνον ο διαχειριστής του συστήματος έχει πρόσβαση στον κωδικό.
 
Ιχνηλασιμότητα διεργασιών
Διασφαλίζει την ιχνηλάτηση της διαδικασίας ανάλυσης σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα, ανασκόπηση συμβάσεων και έγκριση αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17025.
 
Παραμετροποίηση
Η εφαρμογή είναι παραμετροποιημένη ώστε να προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα μορφοποίησης των εκτυπώσεων και ευέλικτα εργαλεία αναζήτησης.  
 
Δικτυακή Λειτουργία
Η βάση λειτουργεί αυτόνομα ή σε δίκτυο. Για την δικτυακή λειτουργία η βάση εγκαθίσταται σε έναν από του υπολογιστές του δικτύου, ή στον server. Οι χρήστες ανακαλούν την βάση μέσα από το δίκτυο. Πολλοί χρήστες μπορούν να είναι συνδεδεμένοι και να καταχωρούν ή να επεξεργάζονται στοιχεία ταυτόχρονα.
 
Απαιτήσεις Η/Υ Χρηστών
Λειτουργικό Windows 2000 ή νεώτερο και σχεσιακή βάση δεδομένων Oracle RDBMS ή MS SQL για standalone installation.
 
Απαιτήσεις Server
Σε περίπτωση δικτυακής εγκατάστασης απαιτείται η ύπαρξη MS Windows 2000 server ή νεότερου και Οracle RDBMS ή ΜS SQL Server.
 
Εργαλεία Ανάπτυξης & Τεχνολογίες 
To QCS ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα σε ότι αφορά τον τρόπο επαφής με τους χρήστες, είναι σχεδιασμένο σε DELPHI χρησιμοποιώντας αντικειμενοστραφή μεθοδολογία (Object Oriented), βασίζεται στους διεθνής κανόνες ISO-9001:2000, ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες, χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική client server.
 
Παρέχει

  • Παραθυρική τεχνολογία, συνεργασία με Crystal Reports, Drug and drop functions, On line help, Drill down-up αναζητήσεις, Document relations με ενιαίο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες (Windows Desktop) και υποστήριξη 3rd party application execution (excel, word , outlook, project κτλ).
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Windows  Object Language Enabled environment (OLE) με δυνατότητα για απεριόριστα φίλτρα ανά χρήστη και user-defined export data management σε μορφές xls, ascii, doc , pdf , html κ.α. με αυτόματη μορφοποίηση ανά διαφορετικό τύπο αρχείου εξαγωγής ή χρήση reporting tools και εξαγωγή σε charts, bars, pies κλπ.
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ευκολία στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση με μικρό χρόνο εγκατάστασης. 

 
Παρέχει

  • Παραθυρική τεχνολογία, συνεργασία με Crystal Reports, Drug and drop functions, On line help, Drill down-up αναζητήσεις, Document relations με ενιαίο περιβάλλον εργασίας για τους χρήστες (Windows Desktop) και υποστήριξη 3rd party application execution (excel, word , outlook, project κτλ).
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με τα Windows  Object Language Enabled environment (OLE) με δυνατότητα για απεριόριστα φίλτρα ανά χρήστη και user-defined export data management σε μορφές xls, ascii, doc , pdf , html κ.α. με αυτόματη μορφοποίηση ανά διαφορετικό τύπο αρχείου εξαγωγής ή χρήση reporting tools και εξαγωγή σε charts, bars, pies κλπ.
  • Φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ευκολία στη χρήση, αλλά και στην εκμάθηση με μικρό χρόνο εγκατάστασης.