ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο «Διαχειριστής» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα και πληρότητα. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ο «Διαχειριστής», υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας www.lavisoft.gr κατά την περιήγησή του σε αυτήν, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ο «Διαχειριστής» δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του παρόντος ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα έχουν τεθεί αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών. Ο «Διαχειριστής» τηρεί τις διατάξεις προστασίας των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και δεν προβαίνει σε ενέργειες προσβολής των δικαιωμάτων αυτών. Η τυχόν ανάρτηση έργου, του οποίου ο δημιουργός ή ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιθυμεί την ανάρτηση, θα αφαιρείται εντός ευλόγου χρόνου κατόπιν γραπτού αιτήματος, που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του «Διαχειριστή». Σε καμία περίπτωση ο «Διαχειριστής» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως για καμία μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.lavisoft.gr ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία (π.χ. διάδοση ιών, απώλεια δεδομένων) ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενο και στις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ο «Διαχειριστής» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οιασδήποτε διαφήμισης τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) εμφανιστεί στον παρόντα δικτυακό τόπο με οιαδήποτε μορφή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά banner, pop-up window, pop-down window), καθώς δεν είναι σε θέση να ελέγξει την ακρίβεια του περιεχομένου των διαφημίσεων τρίτων.