Διαχείριση Συστήματος

Το Σύστημα Διαχείρισης ασχολείται με την διαχείριση και τον τρόπο εμφάνισης των modules, τον έλεγχο χρηστών , την  ιχνηλασιμότητα εγγραφών καθώς και με ειδικές λειτουργίες του ERMIS που απευθύνονται σε πολλά modules ταυτόχρονα. 

Ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στον Administrator του ERMIS να ελέγχει και να μορφοποιεί την εμφάνιση του όλου συστήματος. 
Το Σύστημα Διαχείρισης Στστήματος αποτελείται από τα ακόλουθα modules:

  • Διαχείριση Main-Menu
  • Προσβάσεις Χρηστών
  • Ιχνηλασιμότητα (Traceability)
  • Ειδικές Λειτουργίες