Διαχείριση Παραγωγής

Μία εταιρία που παράγει ή διαθέτει έτοιμα προϊόντα στην αγορά, για να λειτουργήσει τόσο οικονομικά όσο και οργανωτικά με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να κατευθύνεται από αξιόπιστα προϋπολογιστικά Πλάνα (σενάρια), που  αναφέρονται : στις πωλήσεις προϊόντων, στην παραγωγή αυτών των προϊόντων και εμπορευμάτων, στις παραγγελίες υλών για αυτά τα προϊόντα και τέλος στις παραγγελίες των εμπορευμάτων. Είναι δε πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που προσφέρονται από αυτά τα Πλάνα να αφορούν μία μεγάλη περίοδο όπως π.χ. ένα δωδεκάμηνο. 

Η LAVISOFT ανέπτυξε το module "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ" που έχει σα σκοπό να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τέτοιες πληροφορίες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορέσουν αυτές με την σειρά τους να μετατραπούν σε αξιόπιστα σενάρια για την ικανοποιητικότερη εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων.

Τα Πλάνα αυτά καταρτίζονται αυτόματα από έναν μηχανισμό ο οποίος λαμβάνει υπόψη πραγματικά ιστορικά στοιχεία και παραμέτρους. Ο μηχανισμός αυτός παρουσιάζει κάποια μοντέλα και είναι τόσο ελαστικός ώστε να δίνει στον εκάστοτε υπεύθυνο της εφαρμογής την τελική επιλογή και ευθύνη, αν και ο τελευταίος το επιθυμεί.

Οι δύο πρώτοι κρίκοι της αλυσίδας Παραγωγής έχουν σα σημείο αναφοράς το ίδιο το ιδιοπαραγόμενο ή διατιθέμενο προϊόν, ενώ ο τελευταίος φτάνει να έχει σα μονάδα τα υλικά που διαμορφώνουν το προϊόν.

Και τα τρία Πλάνα καταστρώνονται για το κάθε δωδεκάμηνο, ενώ το Πλάνο Πωλήσεων αναλύεται σε δεκαήμερο για να 
 αποφευχθεί η υπεραποθεματοποίηση.

Το δωδεκάμηνο αυτό "κυλίεται", όταν αλλάζει ο τρέχων μήνας κατά ένα μήνα μπροστά.
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων αποτελείται από τα ακόλουθα modules:

  • Ποιοτικός Έλεγχος
  • Κοστολόγηση Παραγωγής
  • QCS