Διαχείριση Οικονομικών

Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της με την εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογιών, η LAVISOFT ανέπτυξε ένα σύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών, σε παραθυρικό περιβάλλον. Το νέο αυτό σύστημα έχει αναπτυχθεί με Object Oriented εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, σε γλώσσα Delphi και αξιοποιεί τις  δημοφιλέστερες βάσεις δεδομένων (ORACLE, MS SQL Server).

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι επιτρέπει την ακριβή καταγραφή της οικονομική οργάνωσης και της δομής της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί, αίροντας τους περιορισμούς που υπάρχουν στα παραδοσιακά προγράμματα μέσω αυθαίρετων παραδοχών. Αυτό το χαρακτηριστικό απορρέει από τη δυνατότητα να απεικονίζονται απεριόριστα 'δομικά' στοιχεία. Ενδεικτικά, σαν τέτοια στοιχεία αναφέρονται οι εταιρείες του οργανισμού, τα υποκαταστήματα των εταιρειών, τα κέντρα κόστους, οι αποθηκευτικοί χώροι, οι επιχειρηματικές μονάδες, οι διευθύνσεις / τμήματα, οι τομείς δραστηριότητας κλπ.
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών αποτελείται από τα ακόλουθα modules:

  • Λογιστική
  • Οικονομική Ανάλυση
  • Προϋπολογισμός Εσόδων - Δαπανών
  • Αίτηση Πραγματοποίησης Δαπάνης
  • Πελάτες
  • Προμηθευτές
  •  Αξιόγραφα (Γραμμάτια - Επιταγές)
  • Πάγια και Αποσβέσεις